Regulamin Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym Taternik

 

§ 1. Definicje

 1. Sprzedawca - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Górski Taternik Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gołębiej 5 (kod pocztowy: 61-834 Poznań), posługujący się numerem NIP 7831807358, REGON 384585974, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonego przez wybrane sądy i Ministerstwo Sprawiedliwości; siedziba sklepu stacjonarnego i adres do korespondencji: Poznań (61-834), ul. Gołębia 5;

 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem: https://taternik-sklep.pl/

 3. Sklep Stacjonarny – prowadzony przez Sprzedawcę sklep stacjonarny z siedzibą w Poznaniu (61-834) przy ul. Gołębiej 5;

 4. Bon Podarunkowy – bon towarowy na okaziciela wydawany Nabywcy w formie fizycznej jako Kod wygenerowany przez Sprzedawcę, po spełnieniu warunków wskazanych w § 3 niniejszego Regulaminu, uprawniający Nabywcę do nabycia na jego podstawie Towaru, z wyłączeniem Towarów Wyłączonych, oferowanego w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym, przy uwzględnieniu wartości nominalnej Bonu Podarunkowego;

 5. Kod – unikatowy ciąg znaków (liter i cyfr) przypisany każdemu Bonowi Podarunkowemu niezbędny do Realizacji Bonu Podarunkowego z uwzględnieniem wartości nominalnej Bonu Podarunkowego;

 6. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą Transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego;

 7. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego, dokonujący Realizacji Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego;

 8. Towar – produkty oferowane do sprzedaży internetowej lub stacjonarnej przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego;

 9. Towar Wyłączony – produkty oferowane do sprzedaży internetowej lub stacjonarnej, co do których Realizacja Bonu Podarunkowego nie jest możliwa:

 • książki,
 • apteczki,
 • żywność liofilizowana,
 • tabletki do wody;
 1. Emisja – pierwotne wprowadzenie Bonu Podarunkowego do obrotu przez Sprzedawcę po dokonaniu Transakcji przez Nabywcę, przekazanie Bonu Podarunkowego Nabywcy przez Sprzedawcę;

 2. Transakcja – uiszczenie środków pieniężnych tytułem zawarcia cywilnoprawnej umowy sprzedaży albo umowy sprzedaży zawartej na odległość, między Nabywcą a Sprzedawcą;

 3. Realizacja Bonu Podarunkowego – pokrycie przez Użytkownika ceny za całość lub część zakupów Towarów dokonywanych w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym Bonem Podarunkowym, przy uwzględnieniu jego wartości;

 4. Nowy Bon Podarunkowy – Bon Podarunkowy wydany w przypadku skorzystania przez Użytkownika z możliwości zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego, na który zwrócona zostaje wartość zwracanego Towaru;

 5. Koszyk – funkcjonalność oferowana w Sklepie Internetowym, w której widoczny jest wybrany przez Nabywcę Towar do zakupu, umożliwiająca Nabywcy wprowadzenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia,

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Bonu Podarunkowego w sklepie internetowym taternik-sklep.pl;

 7. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego dostępny pod adresem:
  https://taternik-sklep.pl/webpage/regulamin.html

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Transakcji oraz Realizacji Bonu Podarunkowego.

 2. Bon Podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego oraz elektronicznej karty płatniczej. Bon Podarunkowy jest formą vouchera na zakupy w sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym.

 3. Bon Podarunkowy jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym Emisja Bonów podarunkowych nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.

 4. Sprzedawca w zamian za otrzymane od Nabywcy adekwatne środki pieniężne zobowiązuje się do Emisji Bonu Podarunkowego i do Realizacji Bonu Podarunkowego w ramach Sklepu Internetowego i Sklepu Stacjonarnego.

 5. Za pomocą Bonu Podarunkowego, Użytkownik może dokonywać Realizacji Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym i Stacjonarnym, dokonując zakupu Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym i w Sklepie Stacjonarnym z wyłączeniem Towarów Wyłączonych.

 6. Bon Podarunkowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać Sprzedawcy zwrócony z wyłączeniem sytuacji określonej w § 6 Regulaminu.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę lub Użytkownika Bonu Podarunkowego osobom nieupoważnionym. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy z tytułu utraty (w tym kradzieży) lub uszkodzenia Bonu Podarunkowego po Emisji.

 8. Bon Podarunkowy jest ważny i aktywny przez okres 1 roku (w rozumieniu art. 114 Kodeksu cywilnego) od daty dokonania Transakcji. Po upływie wskazanego terminu Bon Podarunkowy traci swoją ważność i nie będzie już możliwa Realizacja Bonu Podarunkowego.

 

§ 3. Zasady nabywania Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym

 1. Bon Podarunkowy dostępny jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego.

 2. W celu nabycia Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym, Nabywca zobowiązany jest dodać do koszyka w Sklepie Internetowym wybrany Bon Podarunkowy, wybrać sposób dostawy oraz dokonać Transakcji.

 3. Nabywca może wybrać wartość Bonu Podarunkowego spośród dostępnych nominałów Bonu Podarunkowego:

a) 50,00 zł,

b) 100,00 zł,

c) 200,00 zł,

d) 300,00 zł,

e) 400,00 zł,

f) 500,00 zł,

g) 1.000,00 zł.

 1. Transakcja może być dokonana w dowolnej formie (§3 pkt 8 Regulamin Sklepu Internetowego), dostępnej w Sklepie Internetowym, z wyłączeniem płatności na raty.

 2. Po zaksięgowaniu Transakcji wraz z kosztami dostawy, Sprzedawca doręczy Bon Podarunkowy na adres wskazany przez Nabywcę.

 3. Sprzedawca doręcza Bony Podarunkowe w wybrany przez Nabywcę sposób dostawy, który dostępny jest w Sklepie Internetowym, wystarczająco zabezpieczając uzyskanie dostępu do Bonu Podarunkowego przez osoby nieupoważnione.

 4. Sprzedawca wydaje Bony Podarunkowe tylko w formie fizycznej tj. wykonane w formie papierowej z zamieszczonym na nim Kodem.

 

§ 4. Zasady Realizacji Bonu Podarunkowego

 1. Realizacja Bonu Podarunkowego polega na nabyciu Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym oraz pokryciu ceny nabycia Towaru z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na Bonie Podarunkowym.

 2. Sprzedawca zobowiązany jest uznać Bon Podarunkowy jako formę pokrycia ceny nabycia Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym.

 3. Realizacja Bonu Podarunkowego nie obejmuje możliwości pokrycia kosztów wysyłki Towaru Bonem Podarunkowym, które Użytkownik jest zobowiązany uiścić przy Realizacji Bonu Podarunkowego w Sklepie Internetowym.

 4. Użytkownik w celu Realizacji Bonu Podarunkowego nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu Internetowego. Bon Podarunkowy przy pokryciu ceny nabycia Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym lub Sklepie Stacjonarnym stanowi ekwiwalent instrumentu płatniczego i tak jest traktowany przez Sprzedawcę.

 5. Realizacja Bonu Podarunkowego następuje w ramach jednorazowego nabycia Towaru.

 6. Aby dokonać Realizacji Bonu Podarunkowego, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia zamówienia, którego wartość będzie przewyższać wartość Bonu Podarunkowego co najmniej o 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/100).

 7. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nominalną Towaru, a wartością nominalną Bonu Podarunkowego. Użytkownik może dokonać zapłaty w dowolnej formie, dostępnej w Sklepie Internetowym.

 8. Użytkownik może wykorzystać do opłacenia jednego zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, tylko jeden Bon Podarunkowy.

 9. Sprzedawca jest uprawniony odmówić Realizacji Bonu Podarunkowego w sytuacji, gdy:

 • upłynął termin ważności Bonu Podarunkowego albo Nowego Bonu Podarunkowego,

 • działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Sprzedawcę lub polegających na fałszowaniu danych,

 • Bon Podarunkowy został już zrealizowany,

 • uzyskał informację, że Użytkownik stał się posiadaczem Bonu Podarunkowego w wyniku dokonania przestępstwa albo wykroczenia.

 1. W celu Realizacji Bonu Podarunkowego, podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik jest zobowiązany wpisać w Koszyku w polu: „WPISZ KOD RABATOWY” Kod, a następnie kliknąć „OBLICZ RABAT”.

 2. Po wykonaniu czynności opisanych w § 4 pkt 10 Regulaminu, wartość do zapłaty zostanie pomniejszona odpowiednio o wartość Bonu Podarunkowego.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Transakcją należy składać bezpośrednio do Sprzedawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: reklamacje@taternik-sklep.pl.

 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z Transakcją będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 3. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie usług świadczonych na mocy Regulaminu w następujący sposób:

a) listownie na adres:
SKLEP GÓRSKI TATERNIK

ul. Gołębia 5

61-834 Poznań

b) elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@taternik-sklep.pl.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli zapisy Regulaminu nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującego prawa.

 2. Reklamacje dotyczące Towarów nabytych przy Realizacji Bonu Podarunkowego należy składać w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Nabywca może dokonać drogą wiadomości e-mail zwrotu Bonu Podarunkowego bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Nabywcy Bonu Podarunkowego.

 2. Sprzedawca, po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od zawartej na odległość umowy sprzedaży Bonu Podarunkowego i po skutecznym przekazaniu Sprzedawcy Bonu Podarunkowego, weryfikuje, czy nie doszło do Realizacji Bonu Podarunkowego.

 3. Po weryfikacji, że nie doszło do Realizacji Bonu Podarunkowego, o której mowa w § 6. pkt 2 Regulaminu, Sprzedawca zwraca Nabywcy wartość nominalną Bonu Podarunkowego na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonana została Transakcja albo w razie wyraźnego życzenia Nabywcy w inny sposób.

 4. W razie odstąpienia od umowy i zwrotu Bonu Podarunkowego na podstawie §6 pkt 1 Regulaminu, zostaje on dezaktywowany.

 

§ 7. Zwrot Towaru nabytego przy wykorzystaniu Bonu Podarunkowego

 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z możliwości zwrotu Towaru nabytego przy wykorzystaniu Bonu Podarunkowego, wartość zwracanego Towaru zostanie zwrócona Użytkownikowi poprzez wydanie Nowego Bonu Podarunkowego i przekazanie go Użytkownikowi.

 2. Środki pieniężne, o których mowa w § 4 pkt 7 Regulaminu zostaną zwrócone Użytkownikowi w takiej formie, w jakiej dokonał on zapłaty, albo w razie wyraźnego życzenia Użytkownika w inny sposób.

 3. Wartość Nowego Bonu Podarunkowego będzie taka sama, jak wartość Bonu Podarunkowego.

 4. Nowy Bon podarunkowy jest ważny i aktywny przez okres miesiąca (w rozumieniu art. 114 Kodeksu cywilnego) od momentu jego wydania. Po upływie wskazanego terminu, Nowy Bon Podarunkowy traci swoją ważność i nie będzie już możliwa jego realizacja.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w lokalizacji: https://taternik-sklep.pl

 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Sprzedawca może przekazać Użytkownikowi Regulamin jako załącznik do wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 3. Nabywca poprzez dokonanie Transakcji oraz Użytkownik poprzez Realizację Bonu Podarunkowego oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w każdej chwili jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Sprzedawcy. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie: https://taternik-sklep.pl, wraz z informacją od kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.

 5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Bonów Podarunkowych wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Bonów Podarunkowych wydanych po jego wejściu w życie.

 6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.

 7. W przypadku sprzeczności Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i w Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

 9. Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.