Regulamin konkursu Nikwax

Regulamin konkursu organizowanego na portalu Facebook przez Sklep Górski Taternik
 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Sklep Górski Taternik jest Tomasz Niewiedział prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ NIEWIEDZIAŁ „SKLEP GÓRSKI TATERNIK”, ul. Słowiańska 55/7, 61-444 Poznań, NIP: 781 132 29 13, REGON: 630729130 (dalej „Organizator”).
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie www.facebook.com/Taternik.Sklep (dalej „Fanpage”) w formie posta konkursowego.
Fundatorem nagrody jest Organizator. 
Konkurs trwa od dnia 25 stycznia 2019, od godziny publikacji posta konkursowego, do dnia 28 stycznia 2019, do godziny 23:59.
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany przez portal Facebook.
Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2 UCZESTNIK KONKURSU
Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: Uczestnik)
Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy i rodzina (w tym wstępni) Organizatora oraz pracownicy, rodzina podmiotów będących fundatorem nagród w Konkursie.
Uczestnik oświadcza, że:
jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook posiadającym konto prywatne;
§3 WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
Przesłanie zdjęcia na zadany w poście konkursowym, znajdującym się na profilu www.facebook.com/Taternik.Sklep temat, tj. "Lekko jak puch" 
Zdjęcie powinno być umieszczone jako komentarz pod postem konkursowym znajdującym się na ww. stronie.
Każdy uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęcia przesłanego przez Zwycięzcę konkursu w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/Taternik.Sklep, także po zakończeniu konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przesłanie zgłoszenia.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia i posiada do niego wszelkie prawa, w szczególności przysługują mu autorskie prawa majątkowe i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane zdjęcie przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy przesłane zdjęcie zawiera wizerunki innych osób, Uczestnik Konkursu oświadcza, że udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.
Organizator dokona oceny przesłanych zdjęć i ogłosi Zwycięzcę konkursu na profilu www.facebook.com/Taternik.Sklep/ nie później niż do dnia 30 stycznia 2019. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
Przesłanie przez Uczestnika hasła/zdjęcia na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystanie z autorskich praw majątkowych do opublikowanego zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również zgodę na wykonywanie praw zależnych, w tym przetwarzanie, opracowywanie i rozpowszechnianie opublikowanego zdjęcia, na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy na jakimkolwiek nośniku;
wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu zdjęcia lub jego egzemplarzy;
publikacji w środkach masowego przekazu;
wykorzystania zdjęcia we wszelkich materiałach reklamowych
i swobodne korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy
i promocji Organizatora;
rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż na profilu https://www.instagram.com/taternik_sklep/, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.
Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika Konkursu do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie, celem potwierdzenia przeniesienia praw do opublikowanego zdjęcia w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, regulaminem portalu Facebook, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu w szczególności Uczestników, którzy:
zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub Regulaminem portalu Facebook, w szczególności zawierające treści obraźliwe lub wulgarne, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;
podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich lub podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
ingerują w mechanizm działania konkursu;
tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
nie ukończyli 18 lat;
zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Taternik.Sklep.
Dostęp do konkursu jest bezpłatny. Informacje o konkursie dostępne są pod adresem www.facebook.com/Taternik.Sklep/

§4 NAGRODA
Nagrodą w Konkursie jest środek do prania odzieży i ekwipunku z puchem Nikwax. Wartość nagrody wynosi 37 zł (dalej “Nagroda”).
Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia Nagrody na osobę trzecią.
Zwycięzca konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Organizator wybierze autora najciekawszego, najbardziej oryginalnego zdjęcia.
Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w serwisie Facebook na Fanpage’u pod adresem www.facebook.com/Taternik.Sklep/.
Ogłoszony w sposób powyższy Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do skontaktowania się z Organizatorem konkursu poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca powinien przesłać w wiadomości zwrotnej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz telefon odbiorcy nagrody. Brak podania wskazanych danych w przewidzianym powyżej terminie powoduje utratę przez Zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody.
Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany przez Zwycięzcę konkursu adres do wysyłki na terenie Polski, na koszt Organizatora. Na życzenie Zwycięzcy Konkursu przekazane Organizatorowi nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu, Nagroda może zostać odebrana przez Zwycięzcę Konkursu w sklepie Taternik znajdującym się w Poznaniu (61-834) przy ul. Gołębiej 5.
Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy konkursu, o której nie został poinformowany. W takim przypadku Zwycięzca konkursu traci prawo do Nagrody.

§6 REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@taternik-sklep.pl lub na piśmie w czasie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy konkursu.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę profilu na portalu Facebook, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 z dopiskiem “Konkurs”
Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, według wyboru Organizatora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
§7 DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłączenie w celu dokonania czynności niezbędnych dla jego prawidłowego przeprowadzenia.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród.
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@taternik-sklep.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
W momencie usunięcia danych, Uczestnik traci prawo uczestnictwa w Konkursie.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa, każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2019. 
Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie www.facebook.com/Taternik.Sklep/.
Uczestnictwo w konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Przesłanie zgłoszenia jest traktowane jako akceptacja Regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Konkursu lub niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na Fanpage.
Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.