Regulamin obowiązujący do 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TATERNIK-SKLEP.PL
(Uwaga! Jest to stara wersja regulaminu. Link do aktualnej wersji regulaminu )

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową taternik-sklep.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu - Tomasza Niewiedziała, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TOMASZ NIEWIEDZIAŁ „SKLEP GÓRSKI TATERNIK” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowiańskiej 55 lok. 7 (kod pocztowy: 61-444 Poznań), posługującego się numerem NIP 7811322913, REGON 630729130, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; siedziba sklepu stacjonarnego i adres do korespondencji: Poznań, ul. Gołębia 5 (kod pocztowy: 61-834 Poznań)

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej taternik-sklep.pl

§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu taternik-sklep.pl jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem wspinaczkowym oraz odzieżą górską, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

 • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
 • połączenie z siecią internet,
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, a w szczególności Mozilla Firefox,Google ChromeOperaSafariInternet Explorer 8.0 lub 9.0,
 • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 • czynna skrzynka poczty elektronicznej.

3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie taternik-sklep.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §9 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

5. Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej taternik-sklep.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową taternik-sklep.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

 • za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu kolejnych zamówień nie jest konieczne powtórne wypełnianie w formularzu pól zawierających dane osobowe),
 • za pomocą formularza zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w Sklepie bądź za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie) powinien:

 • kliknąć na pole z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku i przejść do podstrony z formularzem zamówienia umożliwiającym wybór metody dostawy i sposobu płatności oraz wpisanie danych osobowych,
 • wypełnić formularz zamówienia i kliknąć następnie na pole z napisem „Przejdź do potwierdzenia”,
 • po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji, aby przekazać treść zamówienia Sprzedawcy Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „Zamów”,
 • sprawdzić pocztę elektroniczną i zapoznać się z wysłaną przez Sprzedawcę wiadomością e-mail zawierającą link aktywacyjny.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny, o którym mowa w ustępie poprzednim, po czym Kupujący otrzymuje kolejną wiadomość e-mail – tym razem zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz informację o zmianie statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”.

5. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne przy składaniu zamówienia, są następujące:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • kod pocztowy,
 • miasto,
 • kraj,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).

6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

7. Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • gotówką przy odbiorze towaru od dostawcy;
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • za pomocą systemu PayU;
 • gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Gołębiej 5 w Poznaniu.

10. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bankING Bank Śląski S.A. pod numerem 08 1050 1520 1000 0091 0334 4371. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia podany w wiadomości e-mail nadesłanej przez Sprzedawcę.

11. W przypadku wyboru jako dostawcy Poczty Polskiej, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej „Siódemka” w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

12. O wysłaniu produktu, numerze przesyłki oraz wystawionej faktury/rachunku Sprzedawca informuje Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej „Siódemka” bądź Poczcie Polskiej, dzięki czemu powstaje możliwość śledzenia przez Kupującego przesyłki na podstronie: taternik-sklep.pl/webpage/sledzenie-przesylki.html

13. Porady odnośnie kryteriów, które Sprzedawca zaleca wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego sposobu płatności oraz dostawy, Użytkownik znajdzie w zakładce DOSTAWA/PŁATNOŚCI.

§4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole z napisem „Załóż konto” oraz utworzyć hasło.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie taternik-sklep.plzostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, w link aktywacyjny o którym mowa w §3 ust. 3. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§5. Dostawa towaru

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): firmy kurierskiej „Siódemka” bądź Poczty Polskiej.

2. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca, o ile nie stanowi to dla Kupującego uciążliwości, zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

3. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@taternik-sklep.pl lub telefonicznie pod numer 61 85 39 114.

4. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:

 • przy wyborze firmy kurierskiej “Siódemka”:
  • 20 zł (przy wartości zamówienia do 600 zł i płatności przy odbiorze)
  • 15 zł (przy wartości zamówienia do 600 zł i płatności przelewem bądź systemem PayU)
  • gratis (przy wartości zamówienia powyżej 600 zł)
 • przy wyborze Poczty Polskiej:
  • 15 zł (przy wartości zamówienia do 300 zł i płatności przy odbiorze)
  • 10 zł (przy wartości zamówienia do 300 zł i płatności przelewem bądź systemem PayU)
  • gratis (przy wartości zamówienia powyżej 300 zł)

§6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, wskazany w §1 niniejszego regulaminu.

3. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę towaru oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty dostawy towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, w zależności od wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta albo przekazem pocztowym na adres podany przez Konsumenta. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta nie są zwracane.

4. Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie to wysłać należy pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy (ul. Gołębia 5, 61-834 Poznań) albo pocztą elektroniczną na adres: kontakt@taternik-sklep.pl. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, udostępnionego przez Sprzedawcę.

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Sprzedawca informuje, iż nie handluje prasą i nagraniami audialnymi i wizualnymi oraz zapisanymi na informatycznych nośnikach danych, a także nie świadczy usług w zakresie gier hazardowych oraz usług dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Wymiana towaru

1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w terminie 24 dni od dnia otrzymania towaru, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Gołębia 5, 61-834 Poznań. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co należy  uczynić drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@taternik-sklep.pl).

2. W przypadku wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny, Kupujący ponosi koszty dostawy towaru wymienionego na takich samych zasadach jak określone w §5 ust. 4.

§8. Reklamacje towaru

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 61 85 39 114, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@taternik-sklep.pl.

3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie zformularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

5. Reklamowany produkt odesłać należy na adres:

SKLEP GÓRSKI TATERNIK
ul. Gołębia 5
61-834 Poznań

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.

7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona.

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. Usługodawca nie rozpatruje reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną złożonych po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia przez Usługobiorcę przyczyny reklamacji.

§10. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę taternik-sklep.pl/webpage/regulamin.html i dokonanie wydruku.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2014 r.