Regulamin obowiązujący do 31.10.2019

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TATERNIK-SKLEP.PL

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

REKLAMACJA - związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową taternik-sklep.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu - Tomasza Niewiedziała, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TOMASZ NIEWIEDZIAŁ „SKLEP GÓRSKI TATERNIK” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Słowiańskiej 55 lok. 7 (kod pocztowy: 61-664 Poznań), posługującego się numerem NIP 7811322913, REGON 630729130, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; siedziba sklepu stacjonarnego i adres do korespondencji: Poznań, ul. Gołębia 5 (kod pocztowy: 61-834 Poznań)

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej taternik-sklep.pl

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie należnych Sprzedawcy tytułem umowy sprzedaży środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy albo przekazanie należnych Sprzedawcy tytułem umowy sprzedaży środków pieniężnych w gotówce do rąk pracownika Sklepu bądź kuriera albo listonosza

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu taternik-sklep.pl jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem wspinaczkowym oraz odzieżą górską, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  • połączenie z siecią internet,
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, a w szczególności Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer 8.0 lub 9.0,
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie taternik-sklep.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej taternik-sklep.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową taternik-sklep.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  • za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu kolejnych zamówień nie jest konieczne powtórne wypełnianie w formularzu pól zawierających dane osobowe),
  • za pomocą formularza zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w Sklepie bądź za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie) powinien:
  • kliknąć na pole z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku i przejść do podstrony z formularzem zamówienia umożliwiającym wybór metody dostawy i sposobu płatności oraz wpisanie danych osobowych,
  • wypełnić formularz zamówienia i kliknąć następnie na pole z napisem „Przejdź do potwierdzenia”,
  • po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji, aby przekazać treść zamówienia Sprzedawcy Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „Zamów z obowiązkiem zapłaty” (w momencie kliknięcia w to pole następuje zawarcie umowy sprzedaży).
 4. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności informację o zmianie statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne przy składaniu zamówienia, są następujące:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • kraj,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • gotówką przy odbiorze towaru od dostawcy;
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • szybka płatność internetowa za pomocą systemu PayU;
  • płatność na raty za pośrednictwem systemu sprzedaży ratalnej PayU;
  • gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Gołębiej 5 w Poznaniu.
 9. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank ING Bank Śląski S.A. pod numerem 08 1050 1520 1000 0091 0334 4371. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia podany w wiadomości e-mail nadesłanej przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy towar ma odebrać inna osoba niż wskazana w treści zamówienia jako Kupujący, Sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt ze Sklepem (drogą mailową na adres kontakt@taternik-sklep.pl lub telefonicznie na nr 61 85 39 114) albo o podanie informacji na ten temat wraz z imieniem i nazwiskiem odbiorcy towaru w trakcie wypełniania formularza zamówienia w polu „Uwagi”. Jeżeli przed odbiorem towaru przez osobę wskazaną w zdaniu poprzednim Sprzedawca nie pozna jej imienia i nazwiska, towar zostanie wydany tej osobie dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, iż upoważnił tą osobę do odbioru towaru (obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym przy użcyciu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w trakcie składnia zamówienia).
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy albo przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym gotówką, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wtedy, zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 12. W przypadku jednoczesnego wyboru jako dostawcy Poczty Polskiej oraz jako formy płatności przelewu na rachunek bankowy, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 13. W przypadku jednoczesnego wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. oraz jako formy płatności przelewu na rachunek bankowy, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 14. W przypadku wyboru jako dostawcy Poczty Polskiej lub paczkomatów InPost, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej „DPD” w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 15. W przypadku wyboru płatności za pobraniem albo za pomocą systemu PayU, pod warunkiem złożenia przez Kupującego zamówienia przed godz. 13:00 i wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., towar dostarczany jest Kupującemu na następny dzień roboczy.
 16. W przypadku dokonania wyboru płatności na raty za pośrednictwem systemu sprzedaży ratalnej PayU Raty czas realizacji zamówienia (dostarczenia towaru) może ulec przedłużeniu i trwa od 2 do 4 dni roboczych.
 17. O wysłaniu produktu, numerze przesyłki oraz wystawionej faktury/rachunku Sprzedawca informuje Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej „DPD”, InPost bądź Poczcie Polskiej, dzięki czemu powstaje możliwość śledzenia przez Kupującego przesyłki na podstronie: taternik-sklep.pl/webpage/sledzenie-przesylki.html
 18. Porady odnośnie kryteriów, które Sprzedawca zaleca wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego sposobu płatności oraz dostawy, Użytkownik znajdzie w zakładce DOSTAWA/PŁATNOŚCI.
 19. Z płatności na raty można skorzystać od kwoty 300zł do 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych).
 20. W celu skorzystania z płatności na raty należy zainicjować płatność w systemie PayU, a po przejściu do serwisu wybrać odpowiedni sposób płatności.

§4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole z napisem „Załóż konto” oraz utworzyć hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie taternik-sklep.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, w link aktywacyjny o którym mowa w §3 ust. 3. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. (NIP 5260204110, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000028368) bądź operatora pocztowego Poczta Polska S.A. (NIP 5250007313, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000334972) albo operatora pocztowego Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. (wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000255841, posiadającego NIP 6792895061).
 2. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca, o ile nie stanowi to dla Kupującego uciążliwości, zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@taternik-sklep.pl lub telefonicznie pod numer 61 85 39 114.
 4. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:
  • przy wyborze firmy kurierskiej “DPD”:
   • 20 zł (przy wartości zamówienia do 600 zł i płatności przy odbiorze)
   • 15 zł (przy wartości zamówienia do 600 zł i płatności przelewem bądź systemem PayU)
   • gratis (przy wartości zamówienia powyżej 600 zł)
  • przy wyborze Poczty Polskiej:
   • 15 zł (przy wartości zamówienia do 300 zł i płatności przy odbiorze)
   • 10 zł (przy wartości zamówienia do 300 zł i płatności przelewem bądź systemem PayU)
   • gratis (przy wartości zamówienia powyżej 300 zł)
  • przy wyborze Poczty Polskiej - odbiór w punkcie:
   • 15 zł (przy wartości zamówienia do 300 zł i płatności przy odbiorze)
   • 10 zł (przy wartości zamówienia do 300 zł i płatności przelewem bądź systemem PayU)
   • gratis (przy wartości zamówienia powyżej 300 zł)
  • przy wyborze Paczkomatów Inpost:
   • 15 zł (przy wartości zamówienia do 250 zł i płatności przy odbiorze)
   • 8 zł (przy wartości zamówienia do 250 zł i płatności przelewem bądź systemem PayU)
   • gratis (przy wartości zamówienia powyżej 250 zł)

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Z uwagi na podejście prokonsumenckie, Sprzedawca wydłuża okres na odstąpienie bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość, do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Opisane powyżej wydłużenie okresu na odstąpienie bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość, do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania towaru, nie dotyczy sytuacji w których Kupujący będący Konsumentem wybiera jako formę płatności płatność na raty za pośrednictwem systemu sprzedaży ratalnej PayU. W przypadku wyboru tej formy płatności Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres kontakt@taternik-sklep.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza.
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Gołębia 5, 61-834 Poznań.
 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu.

§7. Wymiana towaru

 1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w terminie 24 dni od dnia otrzymania towaru, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Gołębia 5, 61-834 Poznań. Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@taternik-sklep.pl) bądź w tradycyjnej formie pisemnej (załączając list do wymienianego towaru).
 2. W przypadku wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny zgodnie z procedurą opisaną w ustępie poprzednim, Kupujący ponosi jedynie koszty odesłania towaru podlegającego wymianie do Sprzedawcy.
 3. W wypadku korzystania z serwisu https://szybkiezwroty.pl/ koszt odesłania towaru ponosi Sprzedawca

§8. Reklamacja towaru

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – art. 576 (4) Kodeksu cywilnego).
  2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 61 646 84 61, w tradycyjnej formie pisemnej na adres wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@taternik-sklep.pl).
  3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
  5. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

SKLEP GÓRSKI TATERNIK
ul. Gołębia 5
61-834 Poznań

 1. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
 3. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 4. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 5. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów także poprzez złożenie skargi za za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 9. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 10. Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę //taternik-sklep.pl/webpage/regulamin.html i dokonanie wydruku.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów sprzedaży zawartych przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie mają postanowienia starego regulaminu.