Wygraj buty Hoka One One - Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu organizowanego na portalu Facebook i Instagram

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) na portalach społecznościowych Facebook, na profilu Sklep Górski Taternik oraz Instagram, na profilu taternik_sklep jest Tomasz Niewiedział prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOMASZ NIEWIEDZIAŁ „SKLEP GÓRSKI TATERNIK”, ul. Słowiańska 55/7, 61-444 Poznań, NIP: 781 132 29 13, REGON: 630729130 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs prowadzony jest w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie www.facebook.com/Taternik.Sklep oraz Instagram na stronie https://www.instagram.com/taternik_sklep/ (dalej „Fanpage”) w formie posta konkursowego.
 3. Fundatorem nagrody jest RAVEN Rafał Ziobro, Adam Zych Spółka Jawna, 31-752 Kraków, ul. Zakładowa 7, NIP: 945 203 99 04
 4. Konkurs trwa od dnia 20 września 2019 od godziny publikacji posta konkursowego, do dnia 4 października do godziny 23:59.
 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu z momentem wysłania zdjęcia z opisem.
 7. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany przez portale Facebook i Instagram.
 8. Portale Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portali Facebook i Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook lub Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2 UCZESTNIK KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym przez Organizatora Konkursu (dalej: Uczestnik).  
 2. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy i rodzina (w tym wstępni) Organizatora oraz pracownicy, rodzina (w tym wstępni) podmiotów będących fundatorem nagród w Konkursie.
 3. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook/Instagram;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub portalu Instagram posiadający konto prywatne;   §3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie zdjęcia oraz opisu historii na zadany w poście konkursowym, znajdującym się na profilu www.facebook.com/Taternik.Sklep oraz https://www.instagram.com/taternik_sklep/ temat.
 2. Zdjęcie wraz z historią powinno być przesłane na adres Organizatora: konkurs@taternik-sklep.pl
 3. Każdy uczestnik może wysłać jedno zdjęcie z jedną historią.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęcia i historii przesłanych przez Uczestników konkursu w serwisach Facebook oraz Instagram pod adresem www.facebook.com/Taternik.Sklep oraz https://www.instagram.com/taternik_sklep/ także po zakończeniu konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przesłanie zgłoszenia.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia oraz tekstu historii i posiada do niego wszelkie prawa, w szczególności przysługują mu autorskie prawa majątkowe i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane zdjęcie przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy przesłane zdjęcie zawiera wizerunki innych osób, Uczestnik Konkursu oświadcza, że udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. 
 7. Przesłanie zdjęcia z opisem jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu, co oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu i publikację danych Uczestnika na stronie internetowej w przypadku wygranej. 
 8. Konkurs składa się z jednego etapu, po którym zostanie wybrany jeden Zwycięzca. 
 9. Organem nadzorującym Konkurs oraz decydującym o przyznaniu Nagród jest Jury Konkursu. 
 10. Jury konkursowe podejmuje działania, w tym w szczególności decyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 11. W skład Jury konkursu wchodzą pracownicy Organizatora konkursu. Organizator wyznacza pracowników, którzy wejdą w skład Jury.
 12. Jury konkursu dokona oceny przesłanych materiałów pod kątem ich oryginalności, kreatywności, innowacyjności i poprawności językowej podczas narady. Wybór zwycięzcy zależy do uznaniowej decyzji jury. Decyzje jury nie podlegają zaskarżeniu.  
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka i Instagrama.
 15. Przesłanie przez Uczestnika zdjęcia i opisu historii na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystanie z autorskich praw majątkowych do opublikowanego zdjęcia i historii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, jak również zgodę na wykonywanie praw zależnych, w tym przetwarzanie, opracowywanie i rozpowszechnianie opublikowanego zdjęcia i historii, na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia i historii lub ich egzemplarzy na jakimkolwiek nośniku;
  2. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia i historii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia i historii;
  4. wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu zdjęcia i historii lub ich egzemplarzy;
  5. publikacji w środkach masowego przekazu;
  6. wykorzystania zdjęcia i historii we wszelkich materiałach reklamowych
   i swobodne korzystanie z nich w celu prowadzenia reklamy i promocji Organizatora;
  7. rozpowszechniania zdjęcia i historii w sposób inny niż na profilu https://www.instagram.com/taternik_sklep/ i www.facebook.com/Taternik.Sklep/, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia i historii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i w czasie.
 16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, regulaminem portalu Facebook, regulaminem portalu Instagram, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu w szczególności Uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub Regulaminem portalu Facebook lub portalu Instagram, w szczególności zawierające treści obraźliwe lub wulgarne, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;
  2. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka lub Instagrama kont/profili osób trzecich lub podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagrama;
  3. ingerują w mechanizm działania konkursu;
  4. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  5. nie ukończyli 18 lat;
  6. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Taternik.Sklep.
 18. Dostęp do konkursu jest bezpłatny. Informacje o konkursie dostępne są pod adresem www.facebook.com/Taternik.Sklep/ oraz https://www.instagram.com/taternik_sklep/

§4 NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher uprawniający do wyboru dowolnej pary butów marki Hoka One One z asortymentu dostępnego na stanach magazynowych przesłanych wiadomością mailową do Zwycięzcy (dalej “Nagroda”).
 2. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia Nagrody na osobę trzecią.
 4. Zwycięzca konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

  §5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Organem nadzorującym Konkurs oraz decydującym o przyznaniu nagród jest jury Konkursu.
 2. Jury konkursowe podejmuje działania, w tym w szczególności decyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 3. W skład Jury konkursu wchodzą pracownicy Organizatora konkursu. Organizator wyznacza pracowników, którzy wejdą w skład Jury.
 4. Jury konkursu wybierze autora najciekawszego, najbardziej oryginalnego zdjęcia wraz z dołączoną historią. Decyzja jury nie podlegają zaskarżeniu. 
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w serwisie Facebook na Fanpage’u pod adresem www.facebook.com/Taternik.Sklep/ oraz na portalu Instagram pod adresem https://www.instagram.com/taternik_sklep/ do dnia 12 października 2019. 
 6. Ogłoszony w sposób powyższy Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do skontaktowania się z Organizatorem konkursu drogą mailową w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu. Brak kontaktu ze strony Zwycięzcy w przewidzianym powyżej terminie powoduje utratę przez Zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody.
 7. Nagroda w postaci vouchera zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu przesyłką pocztową lub kurierską na wskazany przez Zwycięzcę konkursu adres do wysyłki na terenie Polski, na koszt Organizatora. Na życzenie Zwycięzcy Konkursu przekazane Organizatorowi nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu, voucher może zostać odebrany przez Zwycięzcę Konkursu w sklepie Taternik znajdującym się w Poznaniu (61-834) przy ul. Gołębiej 5.
 8. Nagroda w postaci dowolnej pary butów marki Hoka One One zostanie wysłana przez Fundatora Nagrody na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych oraz wskazania wybranego modelu oraz rozmiaru obuwia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy konkursu a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzcy konkursu, o której nie został poinformowany. W takim przypadku Zwycięzca konkursu traci prawo do Nagrody.

 

§6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres konkurs@taternik-sklep.pl lub na piśmie w czasie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę profilu na portalu Facebook lub Instagram, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 z dopiskiem “Konkurs”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, według wyboru Organizatora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 


  §7 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, w przypadku Zwycięzcy konkursu - Organizator oraz Fundator Nagrody.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłączenie w celu dokonania czynności niezbędnych dla jego prawidłowego przeprowadzenia. 
 4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane w celu:  
  - wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie, tj. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym zakresie, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
  - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO) 
  - wypełnienie prawnie ciążących na Organizatorze Konkursu i Fundatorze Nagrody obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe). 
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wydania i rozliczenia Nagród.
 6. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się pisemnie na adres siedziby Organizatora lub Fundatora Nagród.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8. W momencie usunięcia danych, Uczestnik traci prawo uczestnictwa w Konkursie.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa, każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dane adresowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora Konkursu, to jest podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu konkursu, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz udostępnione Fundatorowi Nagrody w celu wysyłki i rozliczenia Nagrody. 
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. 
 12. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia Zwycięzcy Konkursu. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane w okresie 5 lat z uwagi na zobowiązania podatkowe. 
 13. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu. 

§8 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku: 

 1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa 
 2. gdy żadna praca konkursowa nie spełni warunków niniejszego Regulaminu 
 3. niezadowalającego poziomu prac konkursowych. 

 

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2019
 2. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie https://taternik-sklep.pl/webpage/wygraj-buty-hoka-one-one-regulamin-konkursu.html
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory odnoszące się i wynikające z Konkursu lub niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na Fanpage.